februar 11, 2021

Licensaftale

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR DATALOGISK A/S’ SOFTWARE

Januar 2020

1. Definitioner

  • Datalogisk A/S, herefter DATALOGISK sælger og levere software omtalt i denne slutbrugeraftale
  • Køber af brugsret og abonnement til software efter denne aftale benævnes, herefter Licenstager
  • Software er al software med tilhørende moduler udviklet og distribueret af Datalogisk.

2. Licensens omfang

DATALOGISK giver hermed licenstager en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer) / program-modul(er) fra DATALOGISK (herefter kaldet softwaren) og den dertilhørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene licenstagerens eget brug af softwaren, og licenstager, er således uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give tredjemand adgang til brug af softwaren.

Brugsretten er betinget af, at licenstageren betaler såvel oprettelsesgebyret som den løbende, obligatoriske brugsrets- og serviceafgift.

Brugsretten varer så længe, licenstageren opretholder og betaler for det obligatoriske løbende, samlede brugsrets-/serviceabonnement hos DATALOGISK på al anskaffet software, og aftalen ikke er ophørt i henhold til denne aftale, herunder bl.a. pkt. 11 om opsigelse. DATALOGISK kan evt. på visse produkter, efter eget valg, tilbyde, at licenstageren betaler et engangsbeløb til DATALOGISK for en tidsubegrænset brugsret uden tilhørende brugsrets-/ serviceabonnement.

Når brugsrets-/serviceabonnement ophører, vil DATALOGISK efter udløbet af sidste brugsrets-/serviceabonnementsperiode fjerne brugsretten.

Betaler licenstager ikke fakturaer til forfaldsdag, bortfalder brugsretten i sin helhed, og en evt. fortsat brug af softwaren krænker DATALOGISK’ rettigheder.

3. Leverings- og betalingsbetingelser

Når der i nærværende licensaftale anvendes ordet “levering”, menes der det tidspunkt, hvor softwaren af DATALOGISK er gjort tilgængelig for licenstager. Dette kan ske enten ved fremsendelse af aktiveringskode eller tildeling af brugernavn og adgangskode.

Oprettelsesgebyr faktureres af DATALOGISK ved levering af softwaren. Den løbende, obligatoriske brugsrets-/serviceafgift faktureres forud for ét år ad gangen (serviceperioden). Fakturaer sendes fortrins vis med mail og forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Hvis fakturerede beløb ikke betales til forfaldstid, er DATALOGISK berettiget til morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned, uden yderligere påkrav om renter. Ved udsendelse af rykkere ved for sen betaling, pålægger DATALOGISK et rykkergebyr på minimum DKK 100,00 pr. gang.

4. Kopiering

Licenstager, må foretage den nødvendige kopiering for at kunne anvende softwaren, herunder installation på licenstagerens udstyr. Herudover er licenstager berettiget til, at kopiere softwaren med henblik på backup. Licenstager har ikke ret til at fremstille yderligere eksemplarer, og ovennævnte tilladte eksemplarer må ikke overdrages til tredjemand. Sælger licenstager udstyr til tredjemand, hvorpå softwaren er installeret, skal licenstager sørge for at slette softwaren forinden overgivelse af udstyret til tredjemand.

Licenstager, er ikke berettiget til at anvende indholdet i de med softwaren følgende databaser i anden sammenhæng end med softwaren.

5. Ændringer og tilpasninger

Licenstager er berettiget til i licenstagers eksemplarer at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger, som understøttes af softwaren, for at softwaren kan anvendes efter sit formål.

Licenstager skal dog være opmærksom på at ændringer/tilpasninger i softwaren, der ikke foretages af DATALOGISK medfører, at DATALOGISK’ ansvar kan bortfalde helt eller delvist, ligesom ændringer/tilpasninger kan skabe problemer, fx i form af bortfald af funktionalitet, navnlig i forhold til fremtidige opdateringer m.v. fra DATALOGISK.

6. Immaterielle rettigheder

DATALOGISK har alle rettigheder til softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Enhver krænkelse af DATALOGISK’ rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende licensaftale. Licenstager må ikke bryde eller ændre licenskoder, ændre/fjerne modulspecifikke serienumre, angivelser om rettigheds-forhold, varemærker og lignende.

7. Tredjemands rettigheder

DATALOGISK indestår for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af softwaren, skal licenstager omgående meddele dette til DATALOGISK. I tilfælde af en sådan meddelelse, kan DATALOGISK vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. DATALOGISK har ret til for egen regning at overtage sagen, herunder at varetage DATALOGISK’ interesser under en evt. retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser.

I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse enten i form af endelig dom eller voldgiftsafgørelse, er DATALOGISK forpligtet til for egen regning enten at 1) opnå den fortsatte ret til anvendelse af softwaren, eller 2) bringe krænkelsen til ophør ved at ændre softwaren, eller 3) erstatte softwaren med et andet produkt, som generelt indeholder de samme funktioner som softwaren eller 4) uden varsel ophæve nærværende licensaftale og straks tilbagebetale den brugsrets-/serviceafgift, som licenstager har indbetalt til DATALOGISK fra tidspunktet for krænkelsens opståen, dog minimum brugsrets-/serviceafgiften betalt for den aktuelle brugsrets-/serviceabonementsperiode. Ved ophævelse af nærværende licensaftale er licenstager forpligtet til at afinstallere softwaren, herunder men ikke begrænset til opdateringer, nyudgivelser og nye versioner, og ligeledes tilintetgøre enhver backup og/eller arkiverede kopier af samme. Udover ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke DATALOGISK andre forpligtelser eller ansvar, og licenstager kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser end ovennævnte gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder rejse krav om erstatning, uanset graden af den udviste uagtsomhed.

8. Autorisation og logning

Licenstager accepterer, at DATALOGISK udfører autorisationskontrol ved opstart af program samt logger brugen af funktioner i programmet. Oplysningerne bruges alene til at kontrollere licenstagers brugsret til programmet, og i arbejdet med at videreudvikle- og forbedre softwaren. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

9. Licenstagers valg af produkt

DATALOGISK’ software er standardprodukter, der kan anvendes “som de er og forefindes”, og DATALOGISK bærer intet ansvar for, hvorvidt softwaren opfylder licenstagers krav og ønsker.

10. Afhjælpning af fejl og mangler

DATALOGISK henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer.

Licenstager opfordres til at logge ind eller installere og afprøve softwaren straks efter levering. I en periode på 3 måneder efter levering garanterer DATALOGISK, at kunne omlevere softwaren, såfremt det på grund af fejl i download viser sig umuligt at installere softwaren. Dette er dog ingen garanti for, at softwaren kan installeres eller benyttes, idet opsætningen m.v. af licenstagers udstyr og system kan medføre vanskeligheder eller umuliggøre en egnet installation.

DATALOGISK har på www.datalogisk.dk specificeret minimums systemkrav til licenstagers udstyr til sikring af problemfri afvikling af softwaren.

Såfremt licenstager skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i softwaren, som medfører, at vitale funktioner i softwaren ikke kan udføres, er DATALOGISK i en periode på 6 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten 1) uden beregning at levere en ny fejlfri version af softwaren, eller 2) inden rimelig tid at rette fejlen uden beregning, forudsat at fejlen kan genskabes hos DATALOGISK og rettes hos DATALOGISK, eller 3) at returnere den af licenstager betalte brugsrets-/serviceafgift for det pågældende software for perioden fra tidspunktet for licenstagerens reklamation, forudsat at licenstager afinstallere softwaren samt sletter alle eksemplarer af det pågældende software.

Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på licenstagers brug af softwaren.

DATALOGISK bestræber sig på også at afhjælpe ikke-væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejlrettelser m.v. vil dog alene blive udgivet i form af fremtidige opdateringer. For at modtage sådanne fremtidige opdateringer, kræves det dog, at licenstager har tegnet et serviceabonnement, der er i kraft på reklamationstidspunktet.

Brugsretten gives til softwaren, som det er og forefindes og inkluderer ingen andre former for garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne. Licenstager, kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod DATALOGISK på grund af fejl og mangler i softwaren eller som følge af, at DATALOGISK ikke retter sådanne fejl og mangler eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl.

11. Ansvarsbegrænsning

DATALOGISK kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, f.eks. tab af forventet indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved softwaren.

En række funktioner og beregninger i softwaren har udgangspunkt i lovgivning, regler og vejledninger på de relevante områder. DATALOGISK søger løbende at holde sig ajour med sådanne regler, vejledninger mv. men INDESTÅR IKKE FOR at have kendskab til alle regler, vejledninger mv. på området. Beregninger, anbefalinger og angivelser kan i visse tilfælde være et resultat af DATALOGISK’ anvendelse og fortolkning af disse regler, bl.a. baseret på offentlige myndigheders retningslinjer. DATALOGISK søger bedst muligt at fortolke de bagvedliggende regelsæt korrekt, efter gældende praksis og god landmandsskik, men FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR for regelanvendelsen og fortolkningernes rigtighed, og resultaterne af eventuelle beregninger og angivelser i softwaren. ENHVER ANVENDELSE AF BEREGNINGER, ANBEFALINGER OG ANGIVELSER I DATALOGISK’ SOFTWARE, SKER DERFOR ALENE PÅ LICENSTAGERENS EGEN RISIKO, og DATALOGISK fraskriver sig ethvert ansvar overfor licenstageren eller tredjemand herfor.

DATALOGISK kan i visse tilfælde vælge at udelade komplekse beregninger og fortolkninger, og DATALOGISK INDESTÅR IKKE FOR, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN UNDERSTØTTER ALLE BEREGNINGER.

Det anbefales, at licenstager altid fagligt vurderer beregninger m.v., forinden der tages beslutninger på baggrund af disse.

Under alle omstændigheder kan DATALOGISK’ samlede erstatningsansvar for tab og skade ikke overstige det beløb, som er betalt i brugsrets-/serviceafgift for det pågældende software.

Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes et produktansvar, idet omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse.

DATALOGISK er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Desuden er DATALOGISK ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem softwaren og licenstagers eget udstyr og software-miljø.

DATALOGISK påtager sig intet ansvar for, at softwaren er kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.

12. Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.

13. Aftalens varighed og opsigelse

Licenstager, kan opsige denne aftale ved at opsige det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement. Licenstagerens opsigelse af det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement medfører samtidig automatisk licenstagerens opsigelse af nærværende aftale, og licenstagerens brugsret bortfalder herefter ved udløbet af det obligatoriske brugsrets-/serviceabonnement.

DATALOGISK kan på ethvert tidspunkt opsige denne aftale med 3 (tre) måneders varsel. Ved DATALOGISK’ opsigelse af aftalen, tilbagebetales eventuelt af licenstager forudbetalt afgift for brugsrets-/serviceabonnement for perioden efter aftalens ophør.

14. Overdragelse

Licenstager, kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

DATALOGISK kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept.

15. Licenstagers misligholdelse

Misligholder licenstager nærværende licensaftale i forbindelse med anvendelse af softwaren f.eks. krænker DATALOGISK’ ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdrage eksemplarer af softwaren til tredjemand, eller misligholder betalings-forpligtelser, er licenstager erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom. DATALOGISK kan endvidere ophæve licenstagers brugsret, hvorefter licenstager ikke længere er berettiget til at anvende softwaren, og licenstager er i så fald forpligtet til at slette alle eksemplarer og versioner af den pågældende software.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og licenstagers anvendelse af softwaren, skal anlægges ved DATALOGISK’ hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret.

OBLIGATORISK BRUGSRETS-/SERVICEABONNEMENT FOR DATALOGISK A/S’ SOFTWARE

Januar 2020

1. Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter udelukkende den licenstager, der har en lovlig brugsret til DATALOGISK’ software i henhold til den mellem parterne indgåede licensaftale samt dette brugsrets-/serviceabonnement. Brugsretten til DATALOGISK’ software forudsætter, at licenstager har accepteret og overholder DATALOGISK’ “Slutbrugerlicensaftale for datalogisk A/S’ software”, og herunder, at der på al softwaren samtidig er tegnet nærværende abonnement.

Opdateringer til DATALOGISK’ software frigives løbende af DATALOGISK og vil være tilgængelig for licenstageren til download via internet, ligesom der vil ske en løbende ajourføring af brugervejledninger og anden dokumentation.

Brugervejledninger findes på www.datalogisk.dk.

Serviceabonnementet omfatter også daglig adgang til DATALOGISK’ telefon hotline, hvor licenstager kan få råd og hjælp vedrørende brug af softwaren. DATALOGISK’ hotline har åbent alle hverdage kl. 8.00 til 16.00. Ved DATALOGISK’ ferie og udstillings uger kan hotline funktionen dog være lukket.

Gennemsyn af datasæt og andre opgaver, hvor DATALOGISK skal behandle datasæt, er ikke omfattet af abonnementet

Serviceabonnement kan kun tegnes for de DATALOGISK produkter, som der er indgået en licensaftale om, og ikke kun for dele heraf.

Serviceabonnement er obligatorisk med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. Slutbrugerlicensaftalen

Medmindre andet fremgår af nærværende abonnement, gælder DATALOGISK’ slutbrugerlicensaftale, herunder ansvarsfraskrivelser, brugsrettigheder m.v. også for opdateringer m.v., som licenstageren modtager i henhold til nærværende aftale.

3. Indholdet af opdateringer og hyppighed

DATALOGISK vil bestræbe sig på, efter DATALOGISK’ egen vurdering, løbende at vedligeholde DATALOGISK’ software, herunder rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt ændre og opdatere software og tilhørende databaser og normer.

Videreudviklingen og ændringerne, DATALOGISK foretager, vil ske med udgangspunkt i standardudgaven af DATALOGISK’ software, og der vil således ikke altid kunne tages hensyn til specialtilpasninger og ændringer i DATALOGISK’ software foretaget på licenstagers foranledning. Dette gælder uanset, om ændringerne/specialtilpasningerne er foretaget af DATALOGISK.

4. Afgifter og betalings-betingelser

Brugsrets-/serviceafgiften fremgår af den til enhver tid gældende prisliste fra DATALOGISK.

Afgiften faktureres løbende forud for 12 måneders perioder (brugsrets-/serviceperiode). Første periode regnes fra tidspunktet for licensaftalens indgåelse.

Ved tilkøb af ekstra moduler, vil licenstager blive faktureret for Brugsrets-/serviceafgift fra leveringstidspunktet til udløbet af indeværende serviceperiode.

Hvis licenstager ønsker at opsige nærværende brugsrets-/service-abonnement for en kommende brugsrets-/serviceperiode, skal opsigelse ske overfor DATALOGISK senest 7 dage efter fakturadato på faktura for kommende brugsrets-/serviceperiode.

Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, og hvis fakturerede beløb ikke betales til forfaldstid, er DATALOGISK berettiget til morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned, uden yderligere påkrav om renter. Ved udsendelse af rykkere ved for sen betaling, pålægger DATALOGISK et rykkergebyr på minimum DKK 100,00 pr. gang. Betales fakturaen ikke til forfaldstid, er DATALOGISK endvidere berettiget til uden varsel at tilbageholde alle fremtidige opdateringer m.v. for ikke-betalte perioder, indtil betaling er modtaget, og licenstager er uberettiget til at anvende/installere opdateringer m.v. modtaget i den ubetalte opdateringsperiode, og en overtrædelse af dette betragtes som væsentlig misligholdelse af licensaftalen.

Brugsrets-/serviceafgiften er den til enhver tid gældende afgift fastsat af DATALOGISK.

DATALOGISK kan løbende, uden varsel, regulere brugsrets-/serviceafgiften. Den aktuelle afgift fremgår af faktureringen, og den aktuelle afgift kan altid oplyses ved henvendelse til DATALOGISK.

5. Databeskyttelse

DATALOGISK opbevarer og processerer data på vegne af licenstager.

DATALOGISK benytter en tredjeparts hostingvirksomhed til, at opbevare licenstagers data samt gøre softwaren tilgængelig på vegne af DATALOGISK.

Det er alene licenstager og dennes samarbejdspartnere gennem datadeling, som har adgang til data. DATALOGISK anvender ikke data til andre formål end dem, som er accepteret af licenstager.

DATALOGISK’ behandling af personoplysninger og anden data skal overholde bestemmelserne i Per-sondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning. Datalogisk vil foretage alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger der er nødvendige for at sikre, at personoplysninger ikke distribueres, gøres tilgængelige eller på anden måde i strid med bestemmelserne i Persondataforordningen deles med tredjemand.

Licenstager er forpligtet til at holde brugernavn og adgangskode til softwaren hemmelig fra enhver uautoriseret bruger eller tredjepart.

6. Private oplysninger og beskyttelse af disse

Se privatlivspolitik på hjemmesiden, som beskriver indsamling og brug af oplysninger.

7. Forholdsregler ved implementering af opdateringer

Licenstager anbefales at følge alle DATALOGISK’ skriftlige og eventuelle mundtlige anvisninger og retningslinjer ved implementering af opdateringer. Der er i serviceafgiften ikke indeholdt yderligere ydelser fra DATALOGISK end nævnt under pkt. 1 i denne aftale.

8. Særlige ansvarsbegrænsninger for opdateringer

I forbindelse med implementering af nye versioner, opdateringer, patches m.v. jf. nærværende ser-viceabonnement, påtager DATALOGISK sig ikke noget ansvar for, at licenstager til fulde kan udnytte ændringer i softwarens programlogik eller dele heraf, som licenstager har foretaget eller foranlediget foretaget.

DATALOGISK garanterer ikke bag-ud-kompatibilitet mellem nye versioner, opdateringer m.v. eller disses funktionalitet, herunder indvirkninger på specialtilpasninger. Herudover gælder i øvrigt også på dette område DATALOGISK’ slutbruger licensaftale.

9. Aftalens varighed og opsigelse

Licenstager kan kun opsige nærværende brugsrets-/serviceabonnement for fremtidige brugsrets-/serviceperioder. Opsigelse fra licenstager skal ske ved skriftlig opsigelse overfor DATALOGISK senest 7 dage efter fakturadato på faktura for kommende brugsrets-/serviceperiode.

Ved licenstagers opsigelse udløber aftalen – og licenstagers brugsret – samtidig med udløb af den indeværende brugsrets-/serviceperiode.

Er brugsrets-/serviceabonnementet ikke skriftligt opsagt af licenstager jf. ovenfor, forlænges abonnementet automatisk for endnu en brugsrets-/serviceperiode.

DATALOGISK kan på ethvert tidspunkt opsige denne aftale med 3 (tre) måneders varsel. Ved DA-TALOGISK’ opsigelse af aftalen, tilbagebetales eventuelt af licenstager forudbetalt afgift for brugsrets-/serviceabonnement for perioden efter aftalens ophør.

10. Overdragelse

Licenstager kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

DATALOGISK kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og licenstagers anvendelse af softwaren, skal anlægges ved DATALOGISK’ hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret. Ved dit køb af software fra Datalogisk A/S, ved installation af software fra Datalogisk A/S og ved løbende betaling af service-abonnementsbeløb til Datalogisk A/S accepterer du ovenstående betingelser.