Kvælstofprognosen 2021

Normerne er opdateret med kvælstofprognosen. Det tørre efterår og vintervejr har medført en mindre udvaskning af kvælstof fra jorden på finsandede og lerjorde. Der er dog store regionale forskelle i nedbøren så Vestjylland, Sjælland og Bornholm skal foretage en mindre korrektion på ler og lerblandet sandjord end resten af Danmark. Der er ingen korrektion på grovsandede jorde samt humusjorde. Se vedlagte grafik for fradrag.

Der bliver derfor behov for at reducere gødningstildeling til korn og forårssåede afgrøder med mellem 5 og 15 kg kvælstof afhængig af jordtype og hvor man er bosiddende, hvorfor alle bør gennemgå gødningsplanen en gang til.

Kvælstofværdi af N-prognosen for bedriften kan bla. ses under Nøgletalsopsætning “100 Beregning af N-kvote”

Kvælstofprognosen 2021

(c) Grafik venligst lånt fra landbrugsstyrelsens hjemmeside