Kvælstofprognosen 2024

Kvælstofprognosen for 2024 viser et øget kvælstofbehov på lerjorde i hele landet. Prognosen er tilføjet Næsgaard Mark og indgår nu i beregningerne på afgrødernes næringsstofbehov. Du behøver ikke at foretage dig yderligere Prognosen bliver først tilgængelig i GKEA fra den 4. april 2024. Årets N-min- målinger, der udtages i februar 2024, viser, at kvælstofindholdet på[…]

Kendte fejl efter opdatering (status)

Efter opdatering oplever vi problemer med: 1. sortering i markplan 2. Udskrift lovpligtig sprøjtejournal (LØST 06.02.2024) 3. Ansøgning om kvotereduktion forsvundet, herunder fradrag manglende efterafgrøder efterår 2024 regner stadig med 93/150 i stedet for 100/175 som er den nye norm 4. maksimal græsoptagelse regner forkert, hvis der er græsningsperioder ad 1) Slet opsætning løser problemerne[…]

Normerne er opdateret med efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort, hvor der kommer et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2023.  Normerne er nu rettet ind i Næsgaard mark, dvs. at Næsgaard Mark tager højde herfor under beregning af behov for efterafgrøder i ID15 fanen. Har du udlagt for få, kan du tilføje ekstra målrettede efterafgrøder i markplanen (under metode udført), som[…]

Normer opdateret med efterafgrøder

LBST har besluttet at implementere et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 37 kystvandoplande, hvor der fortsat er et indsatsbehov efter den frivillige ansøgningsrunde. Bekendtgørelsen om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023, er i offentlig høring i perioden 30. juni til 15. juli, men erfaringsmæssigt sker der ingen eller kun få ændringer. De obligatoriske[…]

Kvælstofprognosen 2022

Prognosen er offentliggjort og giver et stort rund 0 i hele landet i 2022. En tør vinter og våd februar måned sammenholdt med N-min analyser viser at jordens indhold af tilgængelig kvælstof er på middelniveau i forhold til 10 års gennemsnittet og der derfor ikke skal tilføjes eller reduceres i normerne. Normerne er opdateret med[…]

Nye midler, afgrøder og husdyrefterafgrødekrav for efterår 2022

Normerne er opdateret med nye midler og afgrøder efter ønske. Blandt andet er svolvsyre tilføjet gødningskartoteket så tilført svovl ved forsuring beregnes.Ligeledes er det nye husdyrefterafgrødekrav for efteråret 2022 tilføjet normerne. Normerne har været i høring og nu vedtaget. Der er sket store ændringer og de nye ID281 vandoplande følger kun delvis de gamle kystvandsområder[…]

Målrettet regulering 2022

Landbrugsstyrelsen har frigivet deres kort for målrettet regulering i 2022. Dvs. de områder hvor der kan søges om tilskud til målrettede efterafgrøder i 2022. Kortet er næsten identisk med 2021. Enkelte steder kan der være tilføjet eller fjernet et par pct, men de store områder i Jylland og på Fyn er steget fra 30,9 til[…]

Miniopdatering af Næsgaard MARK

Den 03-11-2021 omkring 15:30 lagde vi Programopdatering – 6.0.0.0 / 61 ud Opdateringen indeholdt en rettelse til upload af Slagtesvin til GHI, hvor der i nogle tilfælde ikke blev beregnet produktion af N efter upload til landbrugsindberetning.dk pga en fejl i xml filen.

Import af nye midler i Næsgaard MARK

Normerne er blevet opdateret med nye midler. Det sker løbende og normalt ikke noget vi annoncerer, men det seneste års tid er der kommet mange nye produkter og flere produkter skifter samtidig godkendelsesnr. i forbindelse med dispensationer, så der reelt kan være op til 3 produkter af samme middel på markedet i samme vækstsæson. Det[…]

Opdatering af Næsgaard MARK og MOBILE

Næsgaard programmerne er i dag Den 06-07-2021 blevet opdateret. Der er følgende nyheder/ændringer: Næsgaard MARK – 6.0.0.0 / 58 Optimering af Lagerstyring på bedrifter med Partnerskab Håndtering af alternativet Præcisionsjordbrug til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Håndtering af kvælstoffikserende efterafgrøder til Pligtige efterafgrøder i markplan og nøgletalsberegninger Ny udskift af nøgletal til Økologiske bedrifter[…]

Kvælstofprognosen 2021

Normerne er opdateret med kvælstofprognosen. Det tørre efterår og vintervejr har medført en mindre udvaskning af kvælstof fra jorden på finsandede og lerjorde. Der er dog store regionale forskelle i nedbøren så Vestjylland, Sjælland og Bornholm skal foretage en mindre korrektion på ler og lerblandet sandjord end resten af Danmark. Der er ingen korrektion på[…]

Målrettede efterafgrøder 2021, Mulighed for ansøgning og behov

Målrettet regulering for 2021

Landbrugsstyrelsen frigivet deres kort for målrettet regulering i 2021. Dvs. de områder hvor der kan søges om tilskud målrettede efterafgrøder i 2021. Der er små justeringer i behov indenfor kystvandsområderne og hvor der kan søges i forhold til 2020, men landskravet er stort set det samme. Derfor en ekstra opfordring til at søge, hvis muligt,[…]

Oversigt over nye afgrøder i Næsgaard Mark siden 2018

De senere år er der kommet en del nye afgrøder til og vi tænker ikke at alle løbende tjekker kartoteket. Det er især støtteordninger hos landbrugsstyrelsen der har givet nye afgrøder, men også interessen for intercropping eller samdyrkning er steget. De mange nye afgrøder skulle gerne hjælpe til at sætte flueben og angive den rigtige[…]

Krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder i 2020

Obligatoriske Målrettede efterafgrøder i 2020

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at der bliver krav om Obligatoriske Målrettede efterafgrøder i 2020. 28 Vandoplande mangler fortsat knap 12.500 ha. Du kan se, om der er krav på din bedrift ud fra ID15 Fanen i markplanen ved siden af Nøgletal. I eksemplet har ”Lars Hansen” kun udlagt i et kystvandsområde, men der blev et[…]