Datalogisk Nyhedsbrev

LAGERSTYRING ‘AFGRØDELAGER’ I NÆSGAARD MOBILE:

Hvis du under høsten har brugt det nye Lagerstyringsprogram til afgrøder tilgængeligt på mobil, tablet og PC, har du nu mulighed for at hente dine udbytter over i din markplan i Næsgaard MARK. Fordelen for dig er, at du har alle data samlet i ét og samme program og kan derud fra planlægge næste års vækstsæson.

Se vejledning på Datalogisk.dk.

I Lagerstyringsprogrammet kan du indtaste og registrere dine afgrøder på forskellige niveauer bl.a. i forhold til mængde, hvilken mark de kommer fra, og hvilket lager de bliver opbevaret på, f.eks. byglager, hvedelager eller frøgræs. Med de indtastede høstdata kan du få vist et søjlediagram med indholdet i dine siloer.

TILDELINGSKORT I NÆSGAARD MARKKORT:

Som noget nyt kan du i online versionen af Næsgaard MARKKORT udarbejde et markkort med efterfølgende tildelingskort til at sætte på f.eks. sprøjten eller såmaskinen. Du markerer selv i kortprogrammet, hvor du mener der skal sprøjtes og kan således lave en gradueret tildeling i din udsæd.

I efteråret afholder Datalogisk kurser i brugen af tildelingskortet. Se Datalogisk.dk eller kontakt Per Andersen på tel. 7020 3311.

FOSFORLOFT OG FOSFORAREALKRAVET I NÆSGAARD MARK:

Fra høst 2018 er der indført et loft på hvor meget fosfor, der årligt må udbringes på et harmoniareal, og det omfatter både husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning.

For husdyrgødning fra slagtesvin er loftet eksempelvis 39 kg P/ha i 2018, mens der kun må udbringes 30 kg P/ha i handelsgødning.
Forbruget af fosfor i de forskellige gødningstyper omregnes til et samlet fosforarealkrav på bedriften, som ikke må overstige bedriftens harmoniareal.

Nøgletalsopsætning 200 Fosforloft giver overblikket, så du nemt kan følge med i om fosforloftet er overholdt, eller om der er luft i gødningsplanen til modtagelse af fosfor i slam eller merkøb af fosfor i handelsgødning.

FULDMAGT SJI:
Håndteringen af indberetning af sprøjtejournal er fra i år flyttet fra Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen. På den baggrund der skal udstedes en fuldmagt (delegering) til Næsgaard MARK, således at du stadig kan hente dine data til indberetningen fra dit markprogram.

Du kan lave fuldmagten i Næsgaard MARK og ved hjælp af bedriftens Nem-ID. Fuldmagten skal kun laves én gang, da den gælder, indtil du vælger at ophæve den.

Frist for indberetning af dit samlede pesticid forbrug for planperiode 2016/2017 er den 31. marts 2018.

AFDRIFTSREDUCERENDE UDSTYR:
Nu kommer der en tydelig markør, der viser om man skal køre med afdriftsreducerende udstyr på sprøjten. Hvis et af midlerne kræver afdriftsreducerende udstyr på hele marken, vil der på behandlingen være vist en rød dyse.

Hvis der er krav om brug af afdriftsreducerende udstyr langs vandmiljø og $3-områder, så vises et ikon med grå og rød farve.

NYE KORT:
For at gøre det nemt for dig, har vi opdateret alle brugere af Næsgaard MOBILE og Næsgaard MARKKORT med nye kort fra EU-ansøgningen 2017 og kopieret kortene frem til 2018.

Derfor vil du se, at der ligger et kort i din Job-oversigt, der hedder ”Autoimporteret fra hektaransøgningen”.