september 9, 2020

Vejledning økologi

Økologi og Næsgaard Mark

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Næsgaard Mark dækker fint alle økologers behov for logbog. Derfor er det også oplagt at anvende Næsgaard Mark eller Næsgaard Mobile som økolog, så man altid har sin logbog ved hånden.

 • Logbogen kan nu udskrives i det format som LBST anvender og som kontrolløren er bekendt med.
 • Økologistatus erklæringen ”Partidokumentation” kan nu udskrives direkte fra Næsgaard mark ved salg af markafgrøder.
 • Mulighed for at angive økologistatus på hver besætningsenhed og beregning af Pct. økologisk kvælstof i alle gødningslagre og angive/beregne dette ved køb/salg af husdyrgødning.
 • Mulighed for at angive økologistatus på hovedprodukt og standard økologisk status ved oprettelse af afgrøder.

Omlægningsdato

Omlægningsdato angives på markniveau. Det er vigtigt at angive omlægningsdatoen, idet økologer er undtaget Grønne krav og MFO. Hvis bedriften er delvis omlagt vil beregninger vedr. grønne krav kun blive foretaget på den andel af bedriften der ikke har status som ”økologisk” eller ”under omlægning”.

Opretter du en ny mark ved eksempelvis deling af en gammel mark i to og angiver forfrugtsmarken kopieres oplysninger om jordtype, forfrugt og omlægningsdato til den nye mark

Omlægningsdato angives på markniveau. Det er vigtigt at angive omlægningsdatoen, idet økologer er undtaget Grønne krav og MFO. Hvis bedriften er delvis omlagt vil beregninger vedr. grønne krav kun blive foretaget på den andel af bedriften der ikke har status som ”økologisk” eller ”under omlægning”.

Opretter du en ny mark ved eksempelvis deling af en gammel mark i to og angiver forfrugtsmarken kopieres oplysninger om jordtype, forfrugt og omlægningsdato til den nye mark

 

Omlægningsdato angives på markniveau. Det er vigtigt at angive omlægningsdatoen, idet økologer er undtaget Grønne krav og MFO. Hvis bedriften er delvis omlagt vil beregninger vedr. grønne krav kun blive foretaget på den andel af bedriften der ikke har status som ”økologisk” eller ”under omlægning”.

Opretter du en ny mark ved eksempelvis deling af en gammel mark i to og angiver forfrugtsmarken kopieres oplysninger om jordtype, forfrugt og omlægningsdato til den nye mark

Økologisk status af hovedprodukt

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Under omlægning kan en andel af bedriften have status som ”Ikke-økologisk” eller ”under omlægning”. I første omgang må du selv påføre dette på hovedproduktet.

Du kan under Indberetning> Gødningsregnskab > forudsætninger> angive default økologisk status, som vil blive påført fremover når afgrøden oprettes.

Er bedriften fuldt omlagt økologisk er det således ikke nødvendigt at skifte status fremadrettet, når dette er angivet.

Tilsagn om omlægning, økologisk arealtilskud, miljøtilsagn mv.

 

Tilsagn om miljøtilsagn kan tilføjes ud for hver mark i fanen Markplan> Myndigheder> EU-støtte>. Det givet et overblik over ordninger på ejendommen, ligesom Næsgaard Mark på sigt kan fastslå hvilket kvælstofbehov man har forpligtet sig til og dermed med smiley kan angive om man opfylder reglerne.

Which treats of the character and pursuits of the famous gentleman Don Quixote of La Mancha

In a village of La Mancha, the name of which I have no desire to call to mind, there lived not long since one of those gentlemen that keep a lance in the lance-rack, an old buckler, a lean hack, and a greyhound for coursing. An olla of rather more beef than mutton, a salad on most nights, scraps on Saturdays, lentils on Fridays, and a pigeon or so extra on Sundays, made away with three-quarters of his income.

The rest of it went in a doublet of fine cloth and velvet breeches and shoes to match for holidays, while on week-days he made a brave figure in his best homespun. He had in his house a housekeeper past forty, a niece under twenty, and a lad for the field and market-place, who used to saddle the hack as well as handle the bill-hook. The age of this gentleman of ours was bordering on fifty; he was of a hardy habit, spare, gaunt-featured, a very early riser and a great sportsman.

Gødningsbehov

 

Som udgangspunkt har økologiske og ikke økologiske afgrøder samme gødningsbehov.

Søger du om Økologisk Arealstøtte må du dog maksimalt udbringe svarende til 100 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Søger du om Udvidet Økologisk Arealstøtte må du maksimalt udbringe svarende til 60 kg N udnyttet pr. ha harmoniareal.

Alle tre beregninger af gødningsbehov finder du i nøgletalsopsætning ”400 Økologi”. Her finder du også en sum af kvælstof der er forbrugt på bedriften i gødningsåret, til sammenligning med den ordning du er tilknyttet.

Økologisk status af husdyrgødning

 

Hvis besætningen er under omlægning regnes egen gødning for økologisk fra dag 1 på egen bedrift. Afgiver man husdyrgødning får det status af ikke økologisk.

Er besætningen økologisk, men der fornyes med ikke økologiske dyr, har dyrere ikke status af økologisk før omlægningsperioden er ovre, men deres husdyrgødning er økologisk fra dag 1 uanset anvendelse på egen bedrift eller afgivet.

For at holde styr på Status af gødning foreslår vi at du navngiver gødningslagre ud fra type og evt. økologisk status.

Økologisk andel af Kvælstof i lageret beregnes ud fra tilførsel til lageret (produktion og køb), og figurerer på gødningsskemaet.

Besætning

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Økologisk status markeres med afkrydsning i besætningsbilledet. Sker omlægning midt i et gødningsår kan man med fordel bruge fanen ”afgræsning” til at starte en økologisk besætning op og lukke den konventionelle besætning ned fra en specifik dato.

Normalt vil husdyrene først kunne begynde omlægning, når markerne har været under omlægning i en periode, da man ellers ikke vil have tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene, men der er også mulighed for samtidig omlægning.

Fordelen ved samtidig omlægning er, at det giver en reduceret omlægningstid på dyrene og især at Reglen om ¾ af dyrets samlede levetid bortfalder for kvæg, heste og kronhjorte. Hele besætningen omlægges med jorden.

Næsgaard holder selv styr på andel af økologisk N i gødning i de enkelte lagre baseret på den gødning der modtages til lageret fra produktion og køb.

Modtagelse af organisk gødning

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Første gang du modtager Ikke-økologisk gødning opretter du et lager til formålet.

Derefter opretter du et køb med mængde, type, udnyttelsesprocent, og økologiprocent kg N, P og K pr. tons, fosforloft og cvr nr. på afgiver. Købet ledes til lageret uanset om der er tale om et fysisk lager eller gødningen leveres spredt på marken.

I markbladet angiver du, hvor gødningen er spredt, mængde og dato.

Alle økologer skal fra 2020 dokumentere et kvælstofbehov for ikke-økologisk N-gødning. Loftet på de 50 kg udnyttet ikke-økologisk N pr. ha. falder til gengæld væk fra 2020.

Til gengæld stilles der i højere grad krav til at jordbrugeren opfylder de økologiske principper omkring økologisk bælgsæd, vinter-grønne marker og efterafgrøder 1. og 2. år efter udbringning af husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning ”400 Økologi” kan du aflæse udnyttet N pr. ha af ikke-økologisk gødning. Ligeledes kan du aflæse pct. med økologisk bælgsæd på harmoniarealet.

Hvis ikke du opfylder betingelserne for øget behov, og alt modtaget ikke-økologisk husdyrgødning er udbragt, må udnyttet N ikke overstige 50 kg N/ha.

Brug af ikke-økologiske gødningsstoffer

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Organiske jordforbedringsmiddel (kompost).

Ren Kompost er omfattet af harmonireglerne, men udnyttelsesprocenten ved køb skal sættes til 0 %.

Kompost/slam er ligeledes omfattet af harmonireglerne, men der er angivet 40% udnyttelse på kvælstofandelen der stammer fra slam. Registrer udbringning, angiv hvorfor der er et behov under ”Behandlingsnoterne” og gem følgeseddel for kompost i 5 år.

Behandlingsnoter medtages ved udskrift af gødningsskemaet til din økologiske logbog.

Uorganiske gødningsstoffer

Mangan eller patentkali må udbringes ved behov. Det kræver at du eller din konsulent angiver et behov/begrundelse, eksempelvis i notefeltet ”Problemer observeret” ved registrering af behandlingen. Du kan vælge at supplere med fotos eller analyser. Det er en rigtig god ide, dog ikke et krav.

Ligeledes kan der udarbejdes en behovserklæring hvis jordanalyser viser der er lave kalital og behov for udkørsel af patentkali. Registrer udbringning, angiv begrundelse i dine ”behandlingskommentarer” og gem analysebevis i 5 år.

Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningsskemaet til din økologiske logbog.

Økologi og harmoni

 

Uanset hvor meget gødning du modtager og producerer, må du som økolog ikke tildele mere end 170 kg Total N/ha harmoniareal i både eget og modtaget husdyrgødning.

I nøgletalsopsætning ”400 Økologi” kan du aflæse hvor eget Total N pr. ha harmoniareal du har forbrugt på bedriften i planperioden, og sikre det ikke er et problem.

Gødningsforbrug

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Du skal ajourføre logbogen/markbladet, hver gang du udbringer gødning. Dokumentation i form af fakturaer og kvitteringer på overført gødning kan indgå som en del af din logbog. Følgende oplysninger skal være tilgængelige for hver enkelt mark:

 • Type af gødning.
 • Økologisk status af gødning.
 • Mængde af gødning.
 • Tidspunkt for udbringning

Behandlingsnoter fra udbringning af gødning medtages ved udskrift af gødningsskemaet til din økologiske logbog.

For økologer er det ikke muligt at overstyre forbruget af husdyrgødning under NP-kontrol, da der skal være overensstemmelse mellem markblade og regnskab.

Der er derfor oprettet et smileytjek herpå for ugyldige indtastninger i NP-kontrol. Er smiley rød skal alle overstyringer fjernes.

I stedet anbefales det at anvende sammentælling/rediger under markblad til justering af forbrug.

Plantebeskyttelsesmidler

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Hvis du bruger plantebeskyttelsesmidler, skal du skrive det i din logbog. Følgende oplysninger skal fremgå i din logbog eller i din sprøjtejournal:

 • Dato for udbringning.
 • Produktets navn.
 • Behandlingsmetode. Du kan sætte en kopi af etiketten ind i din logbog, hvis behandlingsmetoden står entydigt beskrevet på den.
 • Begrundelse hvorfor du bruger midlet.

Du kan vælge at supplere med fotos, optællinger eller analyser. Det er dog ikke et krav.

Begrundelse noteres i ”Behandlingsnoten” til plantebeskyttelsesmidlet medtages ved udskrift af skemaet plantebeskyttelse til din økologiske logbog.

Såning

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

 • Sådato
 • Udsæd
 • udsædsmængde

Ret sådato udsæd og udsædsmængde

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Der er krav om anvendelse af økologisk udsæd. Ikke alle afgrøder / sorter findes som økologisk. Start med at tjekke https://www.organicxseeds.dk/ for relevante sorter.

Hvis ikke du kan finde passende frø-tilbud kan du samme sted udfylde ansøgningsskema om dispensation til brug af ikke-økologisk ubejdset udsæd. Dispensationsansøgning kan dog kun foretages hvis sortsgruppen har en af klassifikationerne, Individuel tilladelse og Kategori 1. Læs mere herom på siden https://www.organicxseeds.dk/

Noter i behandlingsnoten producent, sort, dit behov for dispensation og begrundelse for dispensation.

Husk! Krav om at gemme udsæds sække til kontrol.

Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!

Høst

Et billede, der indeholder tegning

Automatisk genereret beskrivelse

Du skal skrive følgende oplysninger ind i din logbog:

 • Afgrøde
 • Høstmåned
 • Høstet mængde
 • Økologisk status

I markplanen finder du hovedprodukt. Ret dato og den høstede mængde, tilføj økologisk status manuelt hvis ikke det er angivet.

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Husk også! At notere rengøring af maskiner og redskaber, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal!

Du kan nu udskrive Partidokumentation direkte fra Næsgaard ved at angive hvilke(n) mark(er) eller hvilke(n) afgrøde(r) der handles.

Krav til rengøring af maskiner, hvis de forinden har kørt på et konventionelt areal.

Et billede, der indeholder objekt

Automatisk genereret beskrivelse

Der skal gang i den store rengøringsprocedure, hvis en maskine eller et redskab har kørt på et konventionelt areal.

Du skal skrive hvornår og hvordan det er sket.

Eksempelvis skal såmaskine, mejetærskere og kornvogne mv. blæses rene, men også gødningsspreder og mangansprøjte skal renses.

For adskillelse af konventionel avl fra økologisk avl, skal den første balle fra ballepresseren også markeres, fordi den har konventionel status.

Rengøring anses normalt som en del af det almindelige vedligehold på maskiner og redskaber. Derfor Er det oplagt at notere rengøringsdato og metode i behandlingskommentaren til såning og høst mv.

Man kan dog også betragte det som en udgift der ligger udover det almindelige vedligehold og oprette en diverse db1 omkostning.

I markplanen tilføjer du en behandling af typen Diverse DB1, ”Rensning af maskine & redskab”. Retter dato og noterer hvad du har gjort i behandlingskommentaren. Tidsforbruget noteres til den person der udfører opgaven.

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Links

 

Udsædsdatabasen: https://www.organicxseeds.dk/

Vejledning til Udsædsdatabasen: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanketter/Brugerguide_organicxseed_landbruger.pdf

Link til partidokumentation hvis ikke Næsgaard anvendes: https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Skemaer_og_blanketter/oeko-erkl-marker.pdf

I mobile ændres behandlingsdatoen automatisk til dags dato, når behandlingen markeres som udført.

Nøgletalsopsætning 400

Man kan dog også betragte det som en udgift der ligger udover det almindelige vedligehold og oprette en diverse db1 omkostning.

I markplanen tilføjer du en behandling af typen Diverse DB1, ”Rensning af maskine & redskab”. Retter dato og noterer hvad du har gjort i behandlingskommentaren. Tidsforbruget noteres til den person der udfører opgaven.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er word-image-155.png