maj 10, 2023

Næsgaard Lagerstyring Handelsvarer

Generelt

Lagerstyring Handelsvarer er et effektivt markstyringsværktøj, der sammen med lagerstyring for Afgrøder holder effektivt styr på dine værdier og bidrager til et detaljeret billede af dine indsatser helt ned på den enkelte mark.

Lagerstyring for er opdelt i tre hovedmenuer.

  • Handelsvarer
  • Afgrøder
  • Kundekartotek for Leverandører og Kunder

Denne vejledning vedrører kun Handelsvarer til PC udgaven.

Betjeningen sker gennem tre hovedindgange:

  • Køb
  • Salg
  • Optælling/Status

Lagermodulet har integration til Næsgaard MOBILE.

Man kan foretage et beholdningstjek direkte i marken. Forbrug i marken, eksempelvis af gødning, såsæd og planteværn, fratrækkes beholdningen så snart behandlingen markeres som Udført på markbladet.

Læs mere om lagerstyring- Handelsvarer på din Smartphone via dette link. https://datalogisk.dk/wp-content/uploads/2019/01/Mobile-Lagerstyring-handelsvarer.pdf

Tre indgange

Køb

Salg

Leverandør/kunde

Gennem hovedindgangene Køb og Salg udveksles varestrømme, den tredje Leverandør/kunde forbinder Køb og Salg mellem juridiske enheder.

For at skabe et hurtigt overblik, kan man filtrere sig frem til et målrettet indblik, hvor der kan fremsøges mængdeopgørelser for specifikke produkttyper som Gødning, Planteværn og udsæd, eller specifikke produkter i valgte perioder med og uden priser. En direkte adgang til udskifter giver mulighed for forskellige udlæsninger, f.eks. udskrift af Indkøbsliste. Et Planteværnstjek i kemirummet giver varsel om midler, der er i fare for eller allerede har overskredet dato for lovlig anvendelse og opbevaring. Fra lagermodulet er det muligt at ajourføre Kartoteker med priser og fra fra Markbladet kan indhentes en ajourført kartotekspris.

Køb og salgs indtastes eller indlæses direkte fra DLG.

Følgesedler direkte fra DLG

Følgesedler fra DLG hentes med dit DLG Brugernavn og adgangskode

Klik her for at se vejledning til importen af følgesedler fra DLG

Lagerstyring på flere bedrifter.

Lagerstyringsmodulet kan håndtere flere bedrifter. Eneste forudsætning er, at bedrifterne deler kartotekssæt og er registreret som et partnerskab i bedriftskartoteket. Når bedrifterne tilmeldes et Partnerskab, får Bedrifterne fælles lagerstyring af handelsvarer. Det er valgfrit, om bedrifter i samme Partnerskab anvender samme lager.

Lagerstyrings Ikonet.

Lagerstyring tilgås via ikonet eller fra den øverste vandrette menu Lagerstyring

Princip for lagerstyring


I lagermodulet arbejdes med følgesedler på ind- og udleverede varer i menuerne Køb og Salg. I billedet er vist en indlæsning direkte fra DLG Øst og viser Ordrenummer samt den styrende Leveringsdato.

Opstart af Lageradministration

Menuen Lageroptælling/status Denne menu er adgang til lageroptælling, kemikaliekontrol for Godkendelser.

Den vandrette menubjælke har fire indgange: Opret, Ret, Slet og Beregn indkøbsliste. Slet giver sig selv og de øvrige tre gennemgås nedenfor.

Opret, henter data for en ny periode der default sat fra sidste optælling til dags dato. Her kan vælges, om produktpriser skal opgøres som et gns. af indkøbspriser i perioden, som sidste købspris eller som gennemsnitspriser.

Ret, giver mulighed for at se status på planteværnsmidlers godkendelse Både midler uden bekendtgjort udløbsdato (grøn smiley), midler hvor udløbsdato er fastsat (orange) og midler med en passeret forbudsdato (rød).
Den beregnede beholdning undertrykkes naturligvis af det som faktisk optalte tastet i kolonnen Optalt beholdning.

Beregn indkøbsliste

Denne menu er eksemplificeret med indkøbsliste for høstår 2022-2023 for planteværn. Den er lagerkorrigeret fra seneste beholdningsopgørelse den 03-01-2023.

Indkøbslisten er uden priser til brug ved indhentning af tilbud. Ønskes en forventet forbrugsliste til budget vælges i stedet en udskrift i hovedmenuen Udskrifter, f.eks. Mængdeopgørelse med priser kode 34000

Opdater kartotekspris

Denne funktion tilgås fra menuen Lageroptælling. Priserne fra lagerbeholdning kan overføres til Kartotekspris og fra markbladets menu i skærmens bund Sammentælling/Rediger kan man hente priserne ned på den enkelte mark.

Sådan kommer i gang med Køb og Salg

Køb og salg forudsætter, at der er oprettet en sælger hhv køber i menuen Leverandører/kunder. Opret her dine samarbejdspartnere med menuen Opret ny. Er nogle af disse ikke længere aktuelle leverandører eller køber kan de for overskuelighedens skyld gøres passive eller helt slettes, hvis de ikke har været brugt eller er fejloprettet.

Opret et køb

Via Hovedmenuen Lagerstyring/Handelsvarer/Køb kan køb administreres.

Vælg først den Bedrift eller fælleslager som købet ønskes tilknyttet. Her findes også mulighed for afgrænsning på produkttype periode og leverandør.

Gå til menuen Køb og Opret dine køb ved tastning eller Hent via DLG.

Samme procedure anvendes i menuen Salg. Gennem menuen Opret fremkommer en ny varelinje til indtastning af følgeseddel .

Tilføj middel og placer det efter Type, middel, mængde og pris i det tilsvarende Næsgaard-kartotek.

Optælling/Status

Vælg denne funktion for at lave en optælling af beholdning

eller

for at vise en opgørelse inden for en given periode. Et dette eksempel er der oprettet opgørelser opdelt pr. høstår.

Funktioner i udvalgte menuer

Periodefilteret yderst til højre kan stås fra for at vise samtlige oprettede opgørelsesperioder.

Opret åbner en dialog til bestemmelse af beregningsforudsætninger:

På bedrift, på type periode og Prissætning. Marker de ønskede forudsætninger og fortsæt med Beregn nederst i dialogen.

Standard indstilling af periode er fra sidste ultimo til dags dato.

Nu beregnes en ny Beholdning ud fra Primo + køb- salg – forbrug . Forbrug hentes fra Udførte behandlinger i markbladet af den valgte opgørelses type i den valgte periode.

Statusdag og Optælling

På dagen for optælling udfyldes kolonnen optalt beholding. En senere viderebehandling af den optalte beholdning f.eks priser er mulig via funktionen Ret. Er der midler som ikke figurerer som købt kan de tilføjes med Tilføj middel

OBS

Første gang du benytter Optælling/Status, vælges Opret og indtast dags dato som startdato ( og slutdato). Det er vigtigt, at der ikke er registreres køb/salg eller forbrug på markbladet senere samme dag efter oprettelse af statusdag. Benyt Slet Opret eller Ret for at få disse forbrug indregnet i status.

Beregn indkøbsliste

Godkend udskrift og opdater kartotekspris

Optælling Status afsluttes med Godkend når produkter, mængder og priser er afstemt Hvis status ikke markeres som Godkendt gemmes periodeopgørelsen ikke. En Godkendt opgørelse kan fortsat ændres med Ret. Er perioden forkert må den i stedet slettes.

Efter godkendelse af periode kan en Indkøbsliste udskrives for en planlagt periode. Udskrifter er uden pris.Ønskes en forventet forbrugsliste til budget vælges i stedet en udskrift i hovedmenuen Udskrifter, f.eks. Mængdeopgørelse med priser kode 34000

Vælges Eksporter kan udlæses en XLM-fil som kan indlæses i excel eller regnskabsprogram.

Kemitjek

Ved at dobbeltklikke på en given Opgørelsesperiode eller vælg Ret fås et Kemitjek for udløb frem. Røde smileys indikerer at midlet er forbudt at udbringe og opbevare. Orange angiver at en udløbsdato er sat på det godkendt middel, men endnu ikke overskredet.

List item 1

List item 2

List item 3