maj 15, 2023

Ikke produktive arealer overføres til IMK

Du skal tilføje en widget, række eller prefremstillet layout før du kan se noget her. 🙂

Sådan Indtegnes og overføres Ikke Produktive arealer til IMK


Generelt

Et nyt kortlag til Ikke Produktive arealer

Som en del af den nye CAP-reform er der fra 2023 indført det nye GLM element, GLM 8, krav om at 4 % af årets støtteberettiget omdriftareal skal henligge som Ikke Produktive arealer.

Arealerne skal indtegnes i Markkort til Fællesansøgningen. For at kunne tælle med som Ikke produktive arealer, 4% eller Biodiversitetsarealer skal de tegnes ind som et lag på Ansøgnings-kortet.

For at opnå støtte til disse arealer og for at kunne tælle med i opfyldelse af 4% kravet skal de præciseres og indtegnes på kortansøgningen. Til dette er oprettet en ny funktion i Næsgaard MARKKORT og en mulighed for at indlæse en kort-fil til IMK.


Tegn – Højreklik og Flyt til lag

Med denne højreklik funktion kan de indtegnede arealer lægges i et kortlag for sig

Overfør til IMK

Når kortemaerne er indtegnet dit Ansøgningskort kan de oversføres til IMK via Fanden DATA/Eksporter markkort/ Hektarstøtte på Internet.

I dette eksempel er jobinfo åbnet og alle andre lag end 4% Ikke produktive arealer er skjult.

Kortlags temaer repræsenteres i NæsgaardMARK i fanen Kortarealer

De samme temaer kan også ses i Markplanen/ Myndigheder/ EU-støtte

Kortlags temaer repræsenteres i Markplan for EU-støtte

Kolonne 1 : Dyrket areal

Kolonne 2: 3m Randzone, der ikke indgår i kvælstofkvoteberegningen, dyrket eller behandlet areal

Kolonne 3: areal med overlap med ”GLM søer” og med overlap med ”GLM fortidsminder” og med overlap med ”Markkrat”, der ikke indgår i kvælstofkvoteberegningen dyrket eller behandlet areal.

Kolonne 4: areal med overlap med ”småbiotop” til GLM 8 eller Biodiversitet og Bæredygtighedslag, samt anmeldte udyrkede arealer i marken som vibelavninger, lærkepletter i forbindelse med biotopplaner der ikke indgår i kvælstofkvoteberegningen dyrket eller behandlet areal.

Summen af kolonnerne 1-4 (Afgrødeareal + §3-areal +GLM-areal + Fradragsarealer udgør %,Totalarealet.