september 1, 2023

Efterafgrøder i Markplan efterår 2023

Generelt


Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremad­rettet i markprogrammet

Kort om Pligtige efterafgrøder og Målrettede efterafgrøder i 2023


Behov for udlæg pligtige efterafgrøder efterår 2023.

Har du ikke nok efterafgrøder betyder det at kvoten automatisk reduceres.


Dit efterafgrødegrundareal til efterår 2023 opgøres ud fra dit dyrkningsareal pr. 31. juli 2023.

Kravet skal dækkes af:

• Efterafgrøder (både alm. og kvælstoffikserende) eller mellemafgrøder

• Overskud af efterafgrøder eller alternativer fra tidligere år

• Energiafgrøder udlagt mellem 2009 og 2023

• Braklagte omdriftsarealer

• Braklagte arealer langs vandløb ikke omfattet af randzonen

•Tidlig såning af vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale inden 7. september 2023

• Præcisionsjordbrug

Et evt. efterafgrøde restkrav vil automatisk medføre en nedskrivning af kvælstofkvoten i 2024.


Indberetning af efterafgrøder, alternativer til efterafgrøder mv. til efterår 2023 skal senest ske 10. september 2023 i Tast selv-service Der er mulighed for at så efterafgrøder fra 20. august helt hen til 7. september, men fleksibilitet i såtid vil reducere effekt på kvælstoftilbageholdelsen, og medfører et kvotetræk i 2024. Sådato indtastes i Næsgaard mark og i GKEA skemaet. I forbindelse med køb/forpagtning af jord kan de efterafgrøder der modtages indtastes under køb af efterafgrøder.


Køb/salg og forpagtning i dyrkningssæsonen.


Da dit efterafgrødegrundareal til efterår 2023 opgøres ud fra dit dyrkningsareal pr. 31. juli 2023 skal til-forpagtet/købt jord i perioden 17. april til 31. juli 2023 tilføjes din markplan til høst 2023 og GKEA skemaet og tilhørende kort i Tast selv skal rettes. Den nye jord vil ligeledes indgå i din kvoteberegning. Hvis jorden blev overtaget færdiggødet og den tidligere ejer indsender gødningsregnskab herfor, skal du i rette gødnings­kvoten ned på det til-forpagtede areal.

Den tidligere ejer kan i 2023 alternativt overdrage forbrug af gødning på arealet til den nye ejer/forpagter. Her skal kvoten naturligvis ikke rettes ned.

Fællesskemaet skal IKKE rettes. Det vedrører alene støtten til den gamle ejer.Kontakt evt. en konsulent / LBST for hjælp så det gøres rigtigt !


Der er mange faldgruber, så kontakt en konsulent eller LBST for hjælp, så du ikke ender med problemer ved køb/salg og forpagtning i dyrkningssæsonen.


Planlægning af pligtige efterafgrøder til gødningsåret 2023/2024 (som udlægges i efteråret 2023)

Da alle efterafgrøder og alternativer skal indtegnes og indberettes på kort betyder det, at oplysningerne hentes fra afgrøden i markplanen .


Overblikket under planlægning 2023 får du med Nøgletal”030 Pligtige efterafgrøder” Se også udskrift 20050 Plan for efterafgrøder.


Afhængigt af tidpunkt for planlægning og måden GKEA skema er indberettet på, skal du kontrollere, at det forudgående år er afstemt med indberetningen, idet overskud/underskud af efterafgrøder har betydning for N-kvote og mulighederne for efterafgrøder året efter.


Kolonne 1+2 fra venstre viser Regnskabet for 2022. Balancen (overskud af efterafgrøder) i bunden skal være positiv eller 0 for at undgå N kvotetræk. Stemmer nøgletal 2022 ikke med indberetningen i GKEA bør man rette på mark-niveau i 2022. Alternativt kan man taste nye forudsætninger for beregning i skemaet ovenfor NP- kontrollen\Efterafgrøder.

I kolonne i højre side ses behovet for efterafgrøder der skla etableret i indeværende høstår 2023 med frist for ændringer 10. sep. 2023 og son får betydning for høstår 2024. Hvis du har påført efterafgrøder eller alternativer i planen 2023, fremgår de her.

OBS., Versaler i parentes foran nøgletalstekst modsvarer kolonnetitel i Myndigheds GKEA skema indsendt med EU ansøgningen.

Alternativer til pligtige efterafgrøder i efterår 2023


Markplan>Myndigheder> Forudsætninger samt fanen Efterafgrøder giver dig for at opdatere din indberetning med ændringer siden indberetning i foråret.


Hvis du vil benytte dig af mellemafgrøde til opfyldelse af efterafgrødepligt skal det krydses af her.

Har du overdraget eller modtaget et efterafgrødekrav indtastes CVR nr. og areal.


Brak langs vandløb og søer

Efterafgrødebrak

Tidlig Såning vintersæd

Brak langs vandløb og søer hentes fra Markplanen 2023.

Efterafgrødebrak. Der er nu en separat afgrøde til dette. Har du udlagt brak langs vandløb eller sø, kan du få efterafgrøde i tillæg helt op til 20 m fra vandløb. Brug markkortet og klip ved forskydning af kronekant kortet med 20 meter.

Tidlig Såning vintersæd som alternativ til Pligtige efterafgrøder hentes automatisk fra efterafgrøde fanen høstår 2024, hvor det er registreret med flueben og areal.

Energiafgrøder

Hentes automatisk fra markplanen høstår 2023. Alle energiafgrøder der ikke er tilknyttet en afgrødekode som Målrettet, anmeldes som alternativ til pligtige efterafgrøder.

Tilføj efterafgrøder i Mark


Efterafgrøder tilføjes med Tilføj afgrøde til hovedafgrøden. Findes efterafgrøden ikke, må du importere den til afgrøde-kartoteket via Vis Normer.Vælg herefter fanen Efterafgrøder i Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder.


Hvis der er i Kolonnen ”Kan Tilmeldes”, så kan afgrøden anvendes til den pågældende ordning (pligtig efterafgrøde, mellemafgrøde, efterafgrøde­brak eller tidligt sået vintersæd.

I kolonnen ”Tilmeldt” sættes der herefter kryds  i den ordning, hvor afgrøden skal tælles med, og herefter er afgrøden tilmeldt 1

Du kan herefter indtaste et delareal 2 på efterafgrøde, mellemafgrøde eller det tidligt tilsåede areal.
Af hensyn til krav til efterfølgende afgrøde og tidlig såning af vintersæd bør du reelt have udarbejdet en foreløbig markplan for høstår 2024, når du planlægger udlægning af efterafgrøder i efteråret 2023. Efterafgrøde grundarealet for efterafgrøder efterår 2023 er markplan pr. 31. juli 2023. Du skal dog være opmærksom på, at forpagter/bortforpagter du jord mellem indsendelse af fællesskema 17. april og den 31. juli, er det den der har jorden den 31.juli 2023, der skal medregne det pågældende areal til sit grundareal og samtidig har forpligtelsen til udlæg af efterafgrøder

Tilmelding af Målrettede efterafgrøder i 2023ID15 fanen i bunden af markplanen giver dig overblik over de tilknyttede kystoplande.

”Ansøgt ha” summes i fanen. Ændrer du på det udlagte i forhold til det ansøgte slår det igennem på ha udlagt. Røde tal indikerer, at du enten forsøger at udlægge efterafgrøder, hvor der ikke kan søges eller at der mangler efterafgrøder.Tilføj efterafgrøder som enhver anden afgrøde i programmet


Efterafgrøderne ”Målrettede efterafgrøde”, ”Målrettede efterafgr. med N-fiks. arter” og ”Målrettede mellem­afgrøder” tilmeldes ved at tilføje disse efterafgrøder på de respektive marker.

Alternativer som ”Brak til målrettede efterafgrøder”, ”Brak langs vandløb og søsamtEnergiafgrøder til målrettede efterafgrøder” tilmeldes ved at påføre disse tre afgrøder på de respektive marker.

”Præcisionsjordbrug” tilmeldes ved at påføre flueben ud for hver mark under ”tilmeldt målrettede”.

Derudover er der mulighed for at angive alternativerne ”Tidlig såning” og ”Kvotereduktion” herunder kombinationer af kvotereduktion og de andre ordninger under Markplan>Myndigheder>Efterafgrøder i 2023.

Du kan opfylde dit tilsagn til alternativt areal inden for samme kystopland. Sæt flueben i Tilsagn på det alternative areal og vælg metode i feltet Metode udført på.


I kolonnen vedr. målrettede efterafgrøder rettes ”Metode ansøgt” automatisk når du påfører en målrettet afgrøde.

Fjerner du en målrettet efterafgrøde fordi du ikke får den sået, vil det stadig fremgå af ”Metode ansøgt” og ”Tilsagn”, at du har et krav.

Har du påført en målrettet efterafgrøde ved en fejl skal du selv fjerne metoden i ”Metode ansøgt”.


Metode ansøgt vil være den metode der angives i Fællesskema 2023 ved ansøgning 1. februar


Vær opmærksom på at kvotereduktion samme år kun er muligt, hvis anmeldt inden 17. april 2023.

Man kan vælge at anvende en anden metode og på en anden mark end ansøgt, forudsæt marken ligger i samme id15 område og indberette dette senest 10. september 2023.


Vælger du at flytte dine målrettede efterafgrøder SKAL du åbne dit fællesskema igen og rette det her. Det er ikke nok kun at rette det i GKEA skemaet.

Selvom Næsgaard fra 1. maj vil eksportere ændringer ”Metode udført” og ikke ansøgte placeringer, vil jeg dog anbefale at du retter Fællesskemaet direkte på Tast selv, idet import af en ny fil fra Næsgaard vil overskrive alle andre justeringer du har foretaget i det hidtil indsendte fællesskema på tastselv.dk. Metode udført vil være også den metode der angives i GKEA skemaet 2023 og ligge til grund for efterafgrøde opgørelsen 10. september 2023.


Indberetning via internet


Se evt. Detaljeret vejledning til EHA 2023

Indberetning sker på https://tastselv.fvm.dk ved upload af din ”Gødningskvote og efterafgrøde opgørelse”.

Indberetning kan allerede ske fra februar 2023 sammen med ansøgning om enkeltbetaling, og der er mulighed for at rette / genuploade indtil 10. september 2023.


Eksport til Tast selv-service sker i foråret sammen med fællesskemaet. Husk Du skal uploade begge skemaer til tast-selv i foråret!  

Hvis du fastholder planen og ikke til/bortforpagter eller køber jord. kan vi nøjes med ÉT upload og der er kun behov for at rette i indberetning i efteråret 2023, hvis der er ændringer i forhold til planen!