juni 20, 2023

Beregn på arealer §3 – Vandmiljø- mål og afstande og Find forfrugter

Generelt

Faciliteterne anvendes til at angive informationer om markens beliggenhed i forhold til vandmiljø og §3 områder. Disse informationer anvendes i modulet Planteværnstjek til kontrol af behandlet areal.
OBS: De beregnede informationer er kun vejledende. De
baggrundsdata, som myndighederne stiller til rådighed
omkring vandmiljø og §3 områder er ofte mangelfulde og
fejlbehæftede. Datalogisk kan under ingen omstændigheder
drages til ansvar for anvendelsen af beregningerne.
Det er brugerens eget ansvar, at gennemgå og tilrette de
beregnede afstande og længder, så de stemmer overens med virkeligheden. Se i øvrigt licensbetingelser for brug af programmet på vores hjemmeside.

Fane med nyttige Beregninger i forhold til Myndigheder

Faneb Myndigheder er en Samle facilitet, der leverer en total analyse af Markens Totale areal, Blokareal, tilknytning til ID15 med indvirkning P-restriktion og benyttelsesrestriktioner iht 3 meter beskyttede randzoner GLM-areal, fradragsareal og overlap med §3 områdeudpegninger. Gem opdaterer Markprogrammet

OBS.: Husk at lave en forudgående Arealkontrol og overfør til Markplanareal i MARK-programmet.

Arealkontrol

Åbn funktionen Beregn på
arealer
og vælg fanen Beregn Vandmiljø
Programmet beregner
informationerne på det
markplanskort, der er aktivt på
skærmen.

Afstand til vandmiljø og længde langs vandløb

Beregningen aktiveres med
knappen Afstand vandmiljø.
Resultaterne vises i
tabelform pr. mark, med
oplysninger om markkode,
areal, nuværende og
beregnede afstand til
vandmiljø og nuværende og
beregnede længde langs
vandmiljø. Der er ligeledes en
bemærkning om status for
beregningen, f.eks. hvis
markgrænsen er tegnet ind
over et vandløb.
Ved at klikke på en linje,
zoomer programmet til den
aktuelle mark.

Beregningsprincip

Afstande og længde langs vandmiljø beregnes i forhold til
baggrundskortet Kronekant.
Afstanden beregnes som den korteste afstand mellem
markgrænsen og en linie i kortet Kronekant. Afstanden vises
ikke, hvis den er større end 20 m.
Længde langs vandmiljø beregnes som den del af
markgrænsen der ligger mindre end 20 m fra en linie i kortet
Kronekant.
Er der flere dele af markgrænsen der grænser op til
vandmiljø, beregnes Afstand til vandmiljø som den korteste
afstand for alle dele og Længde langs vandmiljø summes for
alle dele.
OBS: der beregnes udelukkende på vandmiljø, der ligger
”udenfor” markgrænsen. Dvs. der er f.eks. ingen beregninger
på søer og vandhuller inde i marken. Du skal selv tilføje
informationerne om disse områder i markplanen.

Overfør informationer til markplan

I kolonnen yderst til venstre i
tabellen vælges hvilke marker
der skal overføres informationer
til. Default er alle de marker valgt,
hvor beregnede informationer
er forskellige fra de allerede
indtastede.
Informationerne overføres til
markplanen med knappen Gem
beregnede vandmiljødata i
markplanen. Oplysningerne
gemmes kun i det høstår
markkortet tilhører.

Beregning af Afstand til – og længde langs §3 områder

Åbn funktionen Beregn på
Beregn §3 områder og vælg fanen Beregn §3 data
Programmet beregner
informationerne på det det
markplanskort der er aktivt på
skærmen.

Beregningen aktiveres med
knappen Beregn §3 data.
Resultaterne vises i tabelform
per mark, med oplysninger
om markkode, areal,
nuværende og beregnede
afstand til §3 områder og
nuværende og beregnede
længde langs §3 område. Det
er ligeledes muligt og se
overlap af §3 arealer og en
bemærkning om status for
beregningen, f.eks. hvis
markgrænsen er tegnet ind
over et §3 område.
Det er mulig at udlæse data til
et regneark.
Ved at klikke på en linie,
zoomer programmet til den
aktuelle mark.

Beregningsprincip

Afstande og længde langs vandmiljø beregnes i forhold til
baggrundskortet Beskyttede naturtyper §3.
Afstand til §3 område beregnes som den korteste afstand
mellem markgrænsen og en linje i kortet. Afstanden vises
ikke, hvis den er større end 20 m.
Længde langs §3 område beregnes som den del af
markgrænsen der ligger mindre end 20 m fra en linje i kortet.
Er der flere dele af markgrænsen der grænser op til §3
områder, beregnes Afstand til §3 område som den korteste
afstand for alle dele og Længde langs §3 område summes for
alle dele.
OBS: der beregnes både på §3 områder der ligger ”udenfor”
markgrænsen og også områder der ligger ”indenfor”
markgrænsen.

Overfør informationer til markplan

I kolonnen yderst til venstre i
tabellen vælges hvilke marker
der skal overføres informationer
til. Default er alle marker valgt,
hvor de beregnede informationer
er forskellige fra de allerede
indtastede.
Informationerne overføres til
markplanen med knappen Gem
beregnede §3 områder data i
markplanen. Oplysningerne gemmes kun i det høstår
markkortet tilhører.

Søg 2 års forfrugter

Åbn funktionen Beregn på
arealer
og vælg fanen Søg
forfrugt

Programmet beregner
informationerne på det det
markplanskort der er aktivt på
skærmen.

Beregningen aktiveres med
knappen Søg forfrugt.
Resultaterne vises i tabelform
per mark, med oplysninger
om markkode, areal, afgrøde i
aktuelt høstår (fra
markprogram), areal og
afgrøde fra høstår-2022 og areal
og afgrøde fra høstår-2021.
Alle afgrøder og arealer vises
for forfrugtsårene.
Ved at klikke på en linje, i eksemplet her Mark 3-0 26,71 ha, zoomer programmet til den
aktuelle mark.

Beregningsprincip

Markens forfrugter beregnes i forhold til kort med marker og
afgrøder fra tidligere års EU-ansøgninger.
Funktionen anvender dette års markpolygon til at beregne
overlap i forhold til markpolygoner fra de respektive
forfrugtsår. Resultatet vises med areal og afgrøde for alle
overlap.

Søgning og afgrænsning

Med funktionerne Søg tekst(kikkerten) og
Filtrering i toppen (tragten) af dialogen er der mulighed for at sætte udvalgte kriterier op for
visningen. Det er bl.a. muligt at gemme egne søgekriterier, hvorefter tabellen kun viser de marker der opfylder de valgte kriterier.

Overfør data til Excel

Med funktionen Eksporter
resultat til Excel er der mulighed
for at gemme en excel fil på
harddisken med søgeresultatet.
Brug evt. excel til at danne en
udskrift af søgningen